پیش نویس دوم کتاب نهم

یش نویس دوم کتاب ریاضی نهم در تیرماه روی سایت دفتر تالیف متوسطه اول قرار گرفت. که در منوی نهم قابل دریافت است. دوره های تربیت مدرسان ریاضی نهم از 24 تا 28 مرداد ماه در پردیس نسیبه تهران برگزار خواهد شد. دوره مذکور 40 ساعت خواهد بود.